ΑΣΦΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α 179), δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας ή, σε περίπτωση υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης, δικαίωμα χρήσης των ΑΣΦΑ έχουν οι κάτοχοι Άδειας ΑΣΦΑ. Η Άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με απόφαση της ΡΑΕ και σε περίπτωση που με την Άδεια χορηγείται δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας συστημάτων μεταφοράς μόνο σε εταιρείες που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου. Βάσει του ίδιου Κανονισμού χορηγούνται από τη ΡΑΕ οι Άδειες Διαχείρισης ΑΣΦΑ. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ΑΣΦΑ επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ. Σε περίπτωση διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ανάπτυξης Ανεξάρτητου Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ο υποψήφιος Διαχειριστής πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ.