Διανομή

Η Άδεια Διανομής και η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής χορηγείται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.

 Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής και κύριος του δικτύου πρέπει στη συνέχεια να αιτηθεί στη ΡΑΕ την πιστοποίησή του κατά το μοντέλο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού και στη συνέχεια λήψη Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 80Δ-ΣΤ του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4602/2019 (ΦΕΚ Α 45/9.3.2019).

Σχετικά στοιχεία μπορείτε ένα δείτε εδώ: Άδειες Διανομής, Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής