ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87/2021 Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Share This Post

Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87/2021

Print Friendly, PDF & Email