Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 27.10.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
27/10/2022 Λιγνίτης 189.89 168.12 167.64 15,099.13 2,538,518.74 2,531,158.34 7,360.40 16,625,542.41 400,847,369.79
27/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 173.86 173.86 40,330.01 7,011,574.71 7,011,574.71 0.00 680,845.74 232,272,182.39
27/10/2022 ΑΠΕ 85.00 164.36 85.00 52,405.91 8,613,686.17 4,454,459.79 4,159,226.39 196,011,179.64 1,375,668,454.56
27/10/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 187.30 112.00 4,138.00 775,030.77 463,456.00 311,574.77 27,667,080.00 302,546,362.46
27/10/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 704.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 169.14 129.14 111,973.05 18,938,810.40 14,460,648.84 4,478,161.56 240,984,647.78 2,311,460,831.83
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)