ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 933/2020 Περί της υποβολής αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ – ACER) για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τη μεθοδολογία επιμερισμού μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας.

Share This Post

Περί της υποβολής αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ – ACER) για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τη μεθοδολογία επιμερισμού μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας.

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 933/2020

Print Friendly, PDF & Email