Οριστικός Κατάλογος Επιλεγέντος Συμμετέχοντος και Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12.4 του άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 488/2022 Απόφασης της ΡΑΕ «Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο Ηλεκτρικό Σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας – Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης»

Share This Post

Οριστικός Κατάλογος Επιλεγέντος Συμμετέχοντος και Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12.4 του άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 488/2022 Απόφασης της ΡΑΕ «Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο Ηλεκτρικό Σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας – Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης» (ΦΕΚ Β’ 2796/06.06.2022) και του συνημμένου υπ’ αριθμ. 01/2022 Τεύχους Προκήρυξης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 595/2022 (ΦΕΚ Β’ 3778/18.07.2022) και 732/2022 (ΦΕΚ Β’ 5139/03.10.2022) Αποφάσεις ΡΑΕ.

Απόφαση ΡΑΑΑΕΥ Ε-29/2023

Print Friendly, PDF & Email