Αίτηση προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 752/2020 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ της εταιρείας «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG», και με διακριτικό τίτλο «TAP AG» η οποία είναι κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 752/2020 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02859/08.06.2021) της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, που αφορά στην προκαταρκτική εξέταση μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της […]

Αίτηση προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 431/2014 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG» και με διακριτικό τίτλο «TAP AG», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 431/2014 Απόφαση ΡΑΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 393/2015 και 470/2019 Αποφάσεις ΡΑΕ, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02859/08.06.2021) της Άδειας ΑΣΦΑ, που αφορά […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 351/2021

Επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288814/25.09.2020 αίτησης αναθεώρησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία»,κλπ κατά της υπ’ αριθμ. 71/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,0MW, στη θέση «ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, […]

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 350/2021

Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291696/18.11.2020 αίτησης αναθεώρησης της εταιρείας με την επωνυμία «LVK SOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «LVK SOLAR Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 1378/2020 απόφασης της ΡΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 346/2021

Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-281471/11.05.2020 Αίτησης Αναθεώρησης της εταιρείας με την επωνυμία «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» και με διακριτικό τίτλο MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της υπ’ αριθ. 544/2020 απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 1,4 MW, αποτελούμενο […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4102/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 80 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 80 MW στη θέση ΑΙΣΥΜΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4100/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 52 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 52 MW στη θέση ΠΕΤΡΟΡΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΤΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία « HELIOS INVEST ALPHA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOS INVEST ALPHA Μ Ι Κ Ε». […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4101/2021

Για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΞΑΝΘΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « MIL OIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «MIL OIL HELLAS […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 495/2021

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4103/2021

Για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,134 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,998 MW στη θέση ΦΛΩΡΟΣ Ο.Δ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΒΡΥΣΟΥ , της Δημοτικής Ενότητας ΛΟΥΡΟΥ, του Δήμου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΝΑ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1». (ΑΔ-08710)