Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για το ύψος των Εγγυήσεων ΕΦ για το ΜΣΣ της Κρήτης.

Share This Post

Ενόψει της ολοκλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) της Κρήτης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, από τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Φάσης Α’ έως τη δήλη ημέρα της Φάσης Β’ της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την από 9.7.2021 εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ (ΡΑΕ Ι-306193) για την μεθοδολογία υπολογισμού των Εγγυήσεων των Εκπροσώπων φορτίου της Κρήτης που απαιτούνται για την χρηματοπιστωτική κάλυψη του Διαχειριστή ΜΔΝ κατά την ως άνω περίοδο.

Τελικό καταβλητέο ποσό εγγύησης ΕΦ
Πριν τη διασύνδεση της Κρήτης  24,2 εκ. €
Από τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Φάσης Α’ – Σενάριο 1 7,5 εκ. €
Από τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Φάσης Α’ – Σενάριο 2Α 9,6 εκ. €
Από τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Φάσης Α’ – Σενάριο 2Β 7,7 εκ. €

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. Πρόταση ΔΕΔΔΗΕ για το ύψος Εγγυήσεων ΕΦ για το ΜΣΣ Κρήτης

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email