Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρότυπη Σύμβαση Χρήσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade Α.Ε., σχετικά με πρότυπη «Σύμβαση Χρήσης του Τερματικού Σταθμού», όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 298/3/ΚΣ/01.11.2021 έγγραφο  του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ. Η Πρότυπη Σύμβαση θα αποτελέσει Παράρτημα του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Αρχή (βλ. αποτελέσματα).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, Gastrade Α.Ε. info@gastrade.gr εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Public consultation of RAE on the Terminal Use Agreement for the Alexandroupolis Independent Natural Gas System

The Regulatory Authority for Energy sets under public consultation the proposal of the Operator of the Alexandroupolis Independent Natural Gas System (INGS), Gastrade S.A., regarding the «Terminal Use Agreement» of the Alexandroupolis LNG Terminal, as submitted to the Authority (ref. no 298/3/ΚΣ/01.11.2021) by the Operator. The Terminal Use Agreement will become an Annex to the INGS Terminal Access Code, which has been already set under public consultation by the Authority.

The public consultation will last until Friday December 3 rd , 2021 (included). All interested parties are invited to submit their views to RAE via email at the address gasconsultation@rae.gr or in writing, with a copy to the INGS Operator, Gastrade info@gastrade.gr, if they wish to.

RAE will publish all contributions, unless the participant requests the non-publication of his identity and/or his views.

Print Friendly, PDF & Email