Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας.

Share This Post

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Νόμου 4001/2011 o Διαχειριστής συνάπτει με τους χρήστες συμβάσεις σύμφωνα με πρότυπες συμβάσεις που καταρτίζονται και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του, μετά από την έγκριση της ΡΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με την Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας Advanced Reservation of Capacity Agreement, ARCA), όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296063/4.02.2021 έγγραφό του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 95Δ του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του. 

Standard ARCA_proposal_template

Print Friendly, PDF & Email