Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.12.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
09/12/2022 Λιγνίτης 196.49 299.65 195.64 30,868.00 9,249,493.54 6,038,968.96 3,210,524.58 28,118,790.64 447,750,619.77
09/12/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 326.92 308.57 305.85 69,934.86 21,579,919.45 21,389,889.43 190,030.01 15,842,624.45 251,348,361.42
09/12/2022 ΑΠΕ 85.00 299.98 85.00 41,242.75 12,371,926.75 3,505,633.58 8,866,293.17 63,855,085.65 1,652,575,282.70
09/12/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 355.33 112.00 3,555.00 1,263,183.00 398,160.00 865,023.00 10,154,631.15 334,583,127.21
09/12/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 458.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 305.39 215.20 145,600.61 44,464,522.73 31,332,651.97 13,131,870.76 117,971,131.89 2,686,383,853.72
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)