Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 22.05.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
22/05/2023 Λιγνίτης 221.07 92.05 92.05 188.00 17,305.40 17,305.40 0.00 0.00 484,693,148.21
22/05/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 149.74 116.40 116.26 23,592.25 2,746,046.74 2,742,815.58 3,231.16 497,127.71 268,105,058.87
22/05/2023 ΑΠΕ 85.00 91.66 80.51 66,571.78 6,101,760.16 5,359,385.28 742,374.88 25,930,425.77 2,108,370,569.40
22/05/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 121.21 108.50 4,905.00 594,511.96 532,171.77 62,340.19 1,844,060.93 407,308,021.88
22/05/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 205.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 99.31 90.82 95,257.02 9,459,624.26 8,651,678.02 807,946.23 28,271,614.41 3,268,603,260.99
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)