Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με αίτηση τροποποίησης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η εταιρεία με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NRG TRADING HOUSE S.Aκαι με διακριτικό τίτλο «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 356/2015 Απόφαση ΡΑΕ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1125/2020 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-02858/8.06.2021) της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που αφορά στην μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρίας από «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NRG TRADING HOUSE S.A.» σε «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» και τη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας από  «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 90,00% και «NRG GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE LIMITED» 20,00% σε «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 100%, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).»

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email