Αίτηση τροποποίησης της υπ’ άριθμ. ΤΡ-02868/19.08.2021 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLARIS POWER SOUTH EAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «SOLARIS POWER SEE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «SOLARIS POWER SOUTH EAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «SOLARIS POWER SEE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Τήνου 15 Αγία Παρασκευή 15343 στην Αθήνα, η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03594 Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/2017 Απόφαση ΡΑΕ ισχύος 50 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02868/19.08.2021 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308398/19.08.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αλλαγής επωνυμίας, έδρας και μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας ως εξής:

Από:

«SOLARIS POWER SOUTH EAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «SOLARIS POWER SEE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

κατά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1%

Σε:

«DUFERCO HELLAS Α.Ε.» με δ. τ. «DUFERCO HELLAS Α.Ε»

κατά

DUFERCO ENERGIA S.P.A. 60%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 %

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 17/09/2021).

Print Friendly, PDF & Email