Απόφαση ΡΑΕ 775/2021 ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ προβαίνει στην ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. 775/2021 Απόφασής της για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 108Γ του ν. 4001/2011, ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης.

Η απόφαση έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσιοποιείται προς άμεση ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος της Κρήτης.