Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ και της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ αναφορικά με τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου μετά τη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών και Σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη δραστηριοποίηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Αγορά ΜΔΝ

Share This Post

Η ΡΑΕ, δυνάμει της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση πλέγμα διατάξεων προς τροποποίηση και συμπλήρωση  του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014) όπως ισχύει και της Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του Ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (απόφαση ΡΑΕ 14/2014, ΦΕΚ Β’ 270/7.2.2014), βάσει σχετικών εισηγήσεων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-307445/30.07.2021) και περαιτέρω επεξεργασίας τους από την Αρχή (ιδίως νομοτεχνικής). Με τις διατάξεις αυτές επιχειρείται η προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αγορά των ΜΔΝ, όσον αφορά στις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου («ΕΦ») μετά τη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών, Σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό και τη δραστηριοποίηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αγορά αυτή.

Ειδικότερα, τροποποιείται καταρχήν ο μαθηματικός τύπος και οι παράμετροί του, για τον υπολογισμό της χρέωσης ενέργειας των ΕΦ στο τέταρτο άρθρο της Πρότυπης Σύμβασης Συμμετοχής ΕΦ στην Αγορά ΜΔΝ του άρθρου 15 του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος Α του Κώδικα Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ ανά Ηλεκτρικό Σύστημα ΜΔΝ και ανά περίοδο εκκαθάρισης, από Συμβατικές Μονάδες, Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και επιπλέον αφενός από Μονάδες Υβριδικών Σταθμών αφετέρου από τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) ή Ενεργειακές Κοινότητες με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω τροποποίηση καθιστά αναγκαία την προσαρμογή  αντιστοίχως της Μεθοδολογίας Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ, ως προς ορισμένους υπολογισμούς και ορισμούς. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, προκρίνεται ως σκόπιμη η τροποποίηση διατάξεων της Μεθοδολογίας αναφορικά με (α) τον κατ’ εξαίρεση συνυπολογισμό για τον προσδιορισμό του πλήρους κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες δαπανών που αφορούν στην ενοικίαση, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Ζ για την κάλυψη όλως εκτάκτων αναγκών (KEA) σε ΗΣ ΜΔΝ, για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής, (β) τον υπολογισμό της αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAV) της δραστηριότητας της Παραγωγής σε Σύστημα ΜΔΝ και (γ) τον ορισμό της μεσοσταθμικής τιμής αγοράς (ΜΤΑ).

Βάσει των ανωτέρω τίθενται σε δημόσια διαβούλευση:

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email