Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ και Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία V, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1648/2020 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 4/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 12 της υπ’ αριθμ. Προκήρυξης 4/2020, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 406/13.05.2021 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Κατάλογοι: Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V. Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς 124 […]

Αίτηση τροποποίησης ισχύος άδειας παραγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.». 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.»  η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04362 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αποθήκευσης με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ισχύος 150MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1568/2020 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02662/22.01.2021 (αριθμ.  πρωτ. ΡΑΕ I-295049/22.01.2021) […]