ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135 ΤΟΥ ΚΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της θέσπισης του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Εγχειρίδιο ΧΧΔ) κατά το άρθρο 128 παρ. 3 του ν. 4001/2011 αλλά και το άρθρο 2 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και σε συνέχεια της προηγηθείσας Δημόσιας Διαβούλευσης, διενεργεί συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόβλεψη μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων από κάθε Εκπρόσωπο Μετρητή Φορτίου Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή για :

(α) την τροποποίηση του άρθρου 135 του ΚΔΕΔΔΗΕ

(β) την προτεινόμενη «Μεθοδολογία Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) Καταναλωτών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου ΕΔΔΗΕ», σε συνέχεια των εισηγούμενων ρυθμίσεων του Κεφαλαίου 8 του υπό διαβούλευση Εγχειριδίου ΧΧΔ.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

 

 

Print Friendly, PDF & Email