Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους κανόνες κατανομής για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα Ελλάδας-Ιταλίας (παράρτημα 3 των HAR).

Share This Post

Με την υπ΄αριθμ. 1180/2018 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 6205/31.12.2018) έχουν εγκριθεί οι εναρμονισμένοι κανόνες κατανομής (Harmonised Allocation Rules – HAR) για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Kανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 (FCA) της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας.

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς της Ελλάδας και της Ιταλίας αναφορικά με την τροποποίηση του παραρτήματος 3 των ως άνω κανόνων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση καταργείται η ειδική πρόβλεψη που είχε εισαχθεί μεταβατικά για την διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας αναφορικά με τον ορισμό ανώτατου ορίου αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί σε όλους τους κατόχους περικομμένων μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς, και πλέον γίνεται αναφορά στον γενικότερο κανόνα που εφαρμόζεται στις υπόλοιπες διασυνδέσεις.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Προτεινόμενο παράρτημα 3 των HAR (αγγλικά και ελληνικά)

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email