Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρότυπη Μεταξύ Χρηστών Σύμβαση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade Α.Ε., σχετικά με την πρότυπη «Μεταξύ των Χρηστών Σύμβαση του Τερματικού Σταθμού», όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 305/3/ΚΣ/11.01.2022 έγγραφο του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ. Η Πρότυπη αυτή Σύμβαση θα αποτελέσει Παράρτημα του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Αρχή (βλ. αποτελέσματα). Υπενθυμίζεται επίσης η δημόσια διαβούλευση επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (βλ. αποτελέσματα).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, Gastrade Α.Ε. (info@gastrade.gr), εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

 

 

Public consultation of RAE on the Inter-User Agreement for the Alexandroupolis Independent Natural Gas System

 

The Regulatory Authority for Energy sets under public consultation the proposal of the Operator of the Alexandroupolis Independent Natural Gas System (INGS), Gastrade S.A., regarding the «Inter-User Agreement» of the Alexandroupolis LNG Terminal, as submitted to the Authority (ref. no 305/3/ΚΣ/11.01.2022) by the Operator. The Inter-User Agreement will become an Annex to the INGS Terminal Access Code, which has been already set under public consultation by the Authority (see results). We also draw your attention to the public consultation held on the Terminal Use Agreement (see results).

The public consultation will last until Monday January 24th, 2022 (included). All interested parties are invited to submit their views to RAE via email at the address gasconsultation@rae.gr or in writing, with a copy to the INGS Operator, Gastrade (info@gastrade.gr), if they wish to.

RAE will publish all contributions, unless the participant requests the non-publication of his identity and/or his views.

Print Friendly, PDF & Email