Δημόσια διαβούλευση της ΡΑAΕY για τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)» στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Share This Post

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑAΕY για τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)» στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade A.E., σχετικά με τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)» για τις υπηρεσίες μεταβίβασης δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 483/1/ΚΣ/09.06.2023 έγγραφο του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-351970/12.06.2023) κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού (ΦΕΚ Β’ 893/2022).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως.

Η ΡΑAEY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

 

 

Public consultation of RAE on the “Capacity Exchange Agreement -Sale” and the “Capacity Exchange Agreement -Exchange” in the Alexandroupolis Independent Natural Gas System

The Regulatory Authority for Waste, Energy and Water sets under public consultation the proposal of the Operator of the Alexandroupolis Independent Natural Gas System (INGS), Gastrade S.A., regarding the “Capacity Exchange Agreement -Sale” and the “Capacity Exchange Agreement -Exchange” for the secondary trading of capacity services in the Terminal, as submitted to the Authority (ref. no. 483/1/ΚΣ/09.06.2023) (RAE I-351970/12.06.2023) by the Operator according to the provisions of the Alexandroupolis Terminal Access Code (Government Gazette B’893/2022).

The public consultation will last until Friday July 7, 2023 (included). All interested parties are invited to submit their views to RAE via email at the address gasconsultation@rae.gr or in writing.

RAE will publish all contributions, unless the participant requests the non-publication of his identity and/or his views.

Print Friendly, PDF & Email