Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Share This Post

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18(3)(δ) και 18(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/1485 Κανονισμός (ΕΕ) της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6(3)(β) του Κανονισμού:

« 3. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες και οι τυχόν τροποποιήσεις τους υπόκεινται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών της συγκεκριμένης περιφέρειας, επί της οποίας κράτος μέλος δύναται να γνωμοδοτεί προς την οικεία ρυθμιστική αρχή: […]

β) κοινές διατάξεις για κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας για τη διαχείριση της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 76·

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76(1) του Κανονισμού:

«[…], όλοι οι ΔΣΜ κάθε περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας καταρτίζουν από κοινού πρόταση κοινών διατάξεων για τον συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας, για να εφαρμοστεί από τους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας και τους ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας. Η πρόταση τηρεί τις μεθοδολογίες για τον συντονισμό της ανάλυσης επιχειρησιακής ασφάλειας που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 και συμπληρώνει, όπου απαιτείται, τις μεθοδολογίες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.[…]»

Με την υπ’ αριθμ. 34/2020 Απόφαση ACER, εγκρίθηκε η «Μεθοδολογία για τον συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας» της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR).

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της SEE CCR (Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας) για την τροποποίηση της ανωτέρω μεθοδολογίας, η οποία υποβλήθηκε στην Αρχή από τον ΑΔΜΗΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-353465/04.07.2023 έγγραφο.

Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει, κυρίως, τροποποιήσεις στο άρθρο 35 από το οποίο απαλείφθηκε η παράγραφος 6 καθώς και στο άρθρο 37 όπου μεταβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεθοδολογίας.

(Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων στα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνεται εκτός από την πρόταση των ΔΣΜ, και η εγκεκριμένη από τον ACER μεθοδολογία της οποίας προτείνεται η τροποποίηση.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του ως άνω κειμένου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως, έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2023.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

Print Friendly, PDF & Email