Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των μεθοδολογιών του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει:

«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Περαιτέρω, βάσει των διατάξεων του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α’ 78/28.03.2023), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και όπου γίνεται αναφορά στην επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας» ή «Ρ.Α.Ε.», νοείται η ΡΑΑΕΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-363253/06.12.2023 (ΑΔΜΗΕ ΓΔΠ/20013/05.12.2023) εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των μεθοδολογιών του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO (Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας, αΕΑΣ). Η πρόταση τροποποίησης περιλαμβάνει αλλαγές σε τρεις ήδη εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες καθώς και πρόταση θέσπιση νέας μεθοδολογίας, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου για τη συμμετοχή του Διαχειριστή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη λειτουργική ένταξη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε αυτή.

Η ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπεβλήθη από τον Διαχειριστή σε συνέχεια της πρότασής του αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στις πλατφόρμες MARI και PICASSO, η οποία ετέθη σε δημόσια διαβούλευση, έχουν ήδη αναρτηθεί τα αποτελέσματα αυτής στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ και τελεί υπό επεξεργασία από την Αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

1) Εισήγηση τροποποίησης των μεθοδολογιών του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO

2) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Μεθοδολογία «Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης» (με επισήμανση αλλαγών)

3) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Μεθοδολογία «Όροι και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης» (καθαρή έκδοση)

4) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Μεθοδολογία «Όροι και Προϋποθέσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης» (με επισήμανση αλλαγών)

5) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Μεθοδολογία «Όροι και Προϋποθέσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης» (καθαρή έκδοση)

6) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Μεθοδολογία «Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης» (με επισήμανση αλλαγών)

7) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Μεθοδολογία «Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης» (καθαρή έκδοση)

8) Θέσπιση νέας Μεθοδολογίας «Υπολογισμού Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης»

Print Friendly, PDF & Email