ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ: Διευκρινήσεις σχετικά με την επικείμενη ανταγωνιστική διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Share This Post

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087/19.05.2023 Υπουργικής Απόφασης «Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υποπαρ. 2Α της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179)» κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την επικείμενη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που άπτονται της υποχρέωσης προσκόμισης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, για λόγους νομικής ασφάλειας και επενδυτικής βεβαιότητας:

  • Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΡΑΑΕΥ, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ανά MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος (€ 35.000/MW)
  • Η Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης, η οποία εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ανά MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος (€ 250.000/MW)
  • Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΔΑΠΕΕΠ, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ανά MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος (€ 200.000/MW). Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας έκαστου ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε., το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής ΚαλήςΛειτουργίας απομειώνεται κατά 100.000 ευρώ ανά MW μέγιστης ισχύος έγχυσης (€/MW).

Η προκήρυξη για τη Α΄ Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υποπαρ. 2Α της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, αναμένεται να εκδοθεί το 2ο δεκαήμερο του Ιουνίου και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αναμένεται να είναι το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Το τέλος συμμετοχής στην Α΄ Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ανά αίτηση συμμετοχής (€ 2.500/αίτηση).

Σε υλοποίηση της από 01.06.2023 απόφασης της σύνθεσης του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ

Print Friendly, PDF & Email