Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.06.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
29/06/2023 Λιγνίτης 211.61 124.93 124.69 9,112.75 1,138,432.52 1,136,291.00 2,141.52 2,141.52 484,695,289.73
29/06/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 123.31 120.96 118.54 63,600.08 7,693,212.15 7,539,149.29 154,062.85 1,425,827.14 269,587,953.11
29/06/2023 ΑΠΕ 85.00 108.91 84.91 53,820.16 5,861,644.45 4,569,782.54 1,291,861.91 14,424,162.52 2,126,896,502.36
29/06/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 133.01 109.76 11,255.28 1,497,030.24 1,235,399.87 261,630.37 2,577,499.04 410,426,087.23
29/06/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 167.48 164.18 164.18 441.00 72,401.91 72,401.91 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 117.65 105.28 138,229.27 16,262,721.27 14,553,024.62 1,709,696.65 18,429,630.23 3,291,732,295.07
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)