Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και των Εγχειριδίων Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης, καθώς και επί των παραμέτρων του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2024-2038

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα κείμενα: α) την εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, του Εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ και του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ, […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.06.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 29/06/2023 Λιγνίτης 211.61 124.93 124.69 9,112.75 1,138,432.52 1,136,291.00 2,141.52 2,141.52 484,695,289.73 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

Η Αρχή, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς (άρθρα 3 και 22 του ν. 4001/2011), την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας με το πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά τους (άρθρο 13 του ν. 4001/2011), την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην καταβολή των υποχρεώσεών τους (Ρυθμιζόμενων καθώς και […]