Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και των Εγχειριδίων Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης, καθώς και επί των παραμέτρων του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2024-2038

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα κείμενα:

α) την εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, του Εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ και του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4560/23.06.2023 (ΡΑΕ Ι-352929/26.06.2023) έγγραφό του.

β) την πρόταση του Διαχειριστή σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2024-2038, όπως αυτή επανυποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4712/05.07.2023 (ΡΑΕ I-353534/05.07.2023) έγγραφό του.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑAEY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Print Friendly, PDF & Email