Αίτημα τροποποίησης της υπ’αρ. ΑΔ-04499 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 75MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 50MW, της εταιρίας DIREEN Α.Ε.

Share This Post

Η εταιρεία DIREEN A.E. η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04499 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 75MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 50MW, στη θέση «Μαλάξα» των Δήμων Χανίων και Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 554/2021 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-03006/15.12.2021 (αριθμ.  πρωτ. ΡΑΕ I-313977/18.11.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω μείωσης των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης χωρίς άλλες μεταβολές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο info@rae.gr εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000).

Print Friendly, PDF & Email