Αίτημα τροποποίησης της υπ’αρ. ΑΔ-01052 άδειας παραγωγής ηλ. ενέργειας από συνδυασμένο κύκλο μεικτής ισχύος 435MW, με καύσιμο φυσικό αέριο στην θέση «Άγιος Νεκτάριος Χαραϊντίνι» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της εταιρίας ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01052 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, μεικτής ισχύος 435 MW, στην θέση «Άγιος Νεκτάριος Χαραϊντίνι» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11639/172Π/21-06-2007 Απόφαση του τότε ΥΠΑΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-03004/10.12.2021 (αριθμ.  πρωτ. ΡΑΕ I-315453/10.12.2021) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας ως προς τα εξής:

  1. αύξηση της μεικτής ισχύος από 435 MW σε 441,763 MW  και
  2. εταιρική μεταβολή (αλλαγή μετοχικής σύνθεσης)

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο info@rae.gr εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000).

Print Friendly, PDF & Email