ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΑΕ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η/Ε ΑΠΌ ΑΠΕ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΑΥΣΑΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021, ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021 και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021

Share This Post

 Σε συνέχεια :

α) της από 19/09/2022 ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Αδειών Παραγωγής & Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ, που έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2(αα) του Άρθρου 12 του Ν.4685/2020

β) της  εξέτασης ενστάσεων στην Ολομέλεια της ΡΑΕ στις 6/10/2022,

αναρτάται ο  Επικαιροποιημένος Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής & Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021, ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021 και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Print Friendly, PDF & Email