Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear) για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης «Χρεώσεις και Τέλη EnExClear για την Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης» που εκδίδεται βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 2 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύει:

«2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου. […] Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης ταυτόχρονα με την έγκριση που παρέχει σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου για τη λειτουργία του καθώς και κάθε τροποποίησή του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […] Ο Φορέας Εκκαθάρισης υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.».

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 1.7 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (υπ’ αριθ. 943/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3076/24.07.2020) :

«1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό, η EnExClear δύναται να εκδίδει Εκτελεστικές και Τεχνικές Αποφάσεις. […]

2.Οι Εκτελεστικές Αποφάσεις που εκδίδονται από την EnExClear υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ […]»

Με βάση τα ως άνω, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της EnExClear για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης «Χρεώσεις και Τέλη EnExClear για την Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης» (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-307029/23.07.2021):

Α) Πρόταση τροποποίησης για τις Χρεώσεις και τα Τέλη της EnExClear για την Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

 

Print Friendly, PDF & Email