Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση της σύνθεσης των Ομάδων Κινδύνου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Share This Post

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε το σχέδιο επικαιροποίησης της σύνθεσης των Ομάδων Κινδύνου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Νέες μεγάλες υποδομές φυσικού αερίου έχουν τεθεί σε λειτουργία από το 2017 ή πρόκειται να λειτουργήσουν σύντομα, δημιουργώντας νέους διαδρόμους παροχής έκτακτης ανάγκης ή/και τροποποιώντας τον κατάλογο των χωρών της ΕΕ που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση πιθανών αστοχιών των κύριων οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, και στις Ομάδες Κινδύνου που συμμετέχει η Ελλάδα, ήτοι η Διαβαλκανική Ομάδα Κινδύνου (Trans-balkan Risk Group) και η Ουκρανική (Ukraine Risk Group).

Κατά την επικαιροποίηση της σύνθεσης των ομάδων κινδύνου, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων σεναρίων διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και των υποδομών που διεξάγονται από το δίκτυο ΕΔΔΣΜ Αερίου και θα συμβουλεύεται την ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση στέλνοντας τις παρατηρήσεις σας στο διαδίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12997-Security-of-gas-supply-composition-of-risk-groups-update-_en

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση λήγει στις 17 Αυγούστου 2021.

Print Friendly, PDF & Email