Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την επικαιροποίηση των καταλόγων Επικουρικών Υπηρεσιών των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ και HENGAS)

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τους επικαιροποιημένους καταλόγους Επικουρικών Υπηρεσιών των εταιρειών ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ και HENGAS,  όπως προτάθηκαν από τους Διαχειριστές.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει: «4. Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υπολογισμού αυτών καθώς και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 34. Μετά την έγκριση της ΡΑΕ, ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και ισχύει μέχρι την έγκριση και  δημοσίευση επικαιροποιημένου καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο.».

Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν απόψεις τους επί των συνημμένων καταλόγων Επικουρικών Υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, έως και την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Εισήγηση Επικουρικών Υπηρεσιών ΕΔΑ Αττικής
  2. Εισήγηση Επικουρικών Υπηρεσιών ΕΔΑ ΘΕΣΣ
  3. Εισήγηση Επικουρικών Υπηρεσιών ΔΕΔΑ
  4. Εισήγηση Επικουρικών Υπηρεσιών HENGAS
  5. Εισήγηση Τελών Σύνδεσης ΕΔΑ Αττικής
Print Friendly, PDF & Email