Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Share This Post

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει:

«2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: […]

ιστ) […] Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […] Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε τεχνική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.»

Περαιτέρω, βάσει των διατάξεων του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α’ 78/28.03.2023), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και όπου γίνεται αναφορά στην επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας» ή «Ρ.Α.Ε.», νοείται η ΡΑΑΕΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-354526/20.07.2023 (ΑΔΜΗΕ ΔΝΣ/20563/20.07.2023) εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού. Στην εν λόγω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Διαχειριστής βάσει της οποίας παρέχονται οι εξής δυνατότητες: (α) να παρουσιάζεται περίσσεια ενέργειας στα αποτελέσματα της ΔΕΠ και (β) να πραγματοποιείται αυτόματος περιορισμός των απαιτήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης αν αυτό απαιτείται για την σύγκλιση του αλγορίθμου της ΔΕΠ.

Προς διευκόλυνση και πλήρη κατανόηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, επισυνάπτεται, επιπροσθέτως, και σχετική πρόταση του Διαχειριστή για την τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ, όπως αυτή υπεβλήθη με το ίδιο έγγραφο από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία:

1) Εισήγηση τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

2) Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (με επισήμανση αλλαγών)

3) Προτεινόμενες τροποποιήσεις της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (καθαρή έκδοση)

4) Προτεινόμενες τροποποιήσεις της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (με επισήμανση αλλαγών)

5) Μελέτη επιπτώσεων της προτεινόμενης μεθοδολογίας για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Print Friendly, PDF & Email