ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Share This Post

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Ιούνιος 2020 – Ιούνιος 2023 καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την τιμή αναφοράς αερίου εξισορρόπησης (ΤΑΑΕ), την οριακή τιμή αγοράς αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ), την οριακή τιμή πώλησης αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ) και την μεσοσταθμική τιμή σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξισορρόπησης 312/2014, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία των τιμών ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Για λόγους παρουσίασης:

(α)    Στο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους εισαγωγείς φυσικού αερίου στη ΡΑΑΕΥ έως τις 2 Αυγούστου 2023 για χρονικό διάστημα Ιούνιος 2020 – Ιούνιος 2023. Για το σύνολο των στοιχείων, βλ. Αρχείο Τιμών ΦΑ.

(β)    Οι ΤΑΑΕ, ΟΤΑΑΕ και ΟΤΠΑΕ σε μηνιαία βάση υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων ημερησίων τιμών, όπως αυτές ανακοινώνονται από τον Διαχειριστή.

Στη μόνιμη καταχώριση στην ιστοσελίδα της ΡΑAΕY, με θέμα Τιμές Εισαγωγής, περιλαμβάνεται το σύνολο των ανακοινώσεων σχετικά με τις μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

 

WEIGHTED AVERAGE IMPORT PRICE (WAIP)

OF NATURAL GAS IN GREECE

According to the provisions of the Ministerial Decision No Δ1/Γ/400 (Government Gazette Issue Β’ 33/19.1.2007), entitled «Determination of the procedure applied to collect and process the data required to calculate the weighted average import price of natural gas in the National Natural Gas System», companies importing Natural gas in the National Natural Gas System (NNGS) are required to submit to RAE, data about the quantities and prices of imported natural gas.

The chart below provides monthly data on WAIP for the period of June 2020 – June 2023 and presents the trend of the monthly data on WAIP against the trend of the monthly data on Balancing Gas Reference Price (RP), Balancing Gas Marginal Buy Price (MBP), Balancing Gas Marginal Sell Price (MSP) and Weighted Average Price according to NC BAL 312/2014, for the same period. RP, MBP and MSP prices are announced on Transmission System Operator’s (DESFA) internet site.

*For the purpose of this presentation:

(a)     Monthly data for the period June 2020 – June 2023 submitted to Regulatory Authority for Waste, Energy and Water until 2nd of August, is presented in the chart. For the full set of data, please refer to the Gas Prices Document.

(b)    The monthly average of the RP, MBP and MSP as reported on DESFA’s internet site, was used to calculate the relevant prices on a monthly basis.

Please refer to the permanent section on RAE’s website entitled Import Prices for all announcements related to this subject.

Print Friendly, PDF & Email