ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Share This Post

Σε συνέχεια της από 24/10/2023 ανάρτησης του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΥΣΕΩΣ ΙΣΧΎΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023  σύμφωνα με την υποπ. ββ) της περ. α) της  παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 12  καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020, όπως επίσης και των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291,ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/1-12-2020) και στην παρ.8 του άρθρου 5 του ν.4951/2022,  και μετά από  εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην Αρχή αναρτάται ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ .

Print Friendly, PDF & Email