Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2024-2028

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2024-2028, όπως υποβλήθηκε από την εταιρεία.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017) όπως ισχύει, στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής αναφέρονται διακριτά:

 • Οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
 • Οι νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
 • Ο προϋπολογισμός έργων για την πραγματοποίηση νέων συνδέσεων σε υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
 • Ο τρόπος χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.
 • Η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής.

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί του συνημμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής για την περίοδο 2024-2028.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑAΕY, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@raaey.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Συνημμένα αρχεία:

 

 1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής για την περίοδο 2024-2028
 2. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής
 3. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2024-2028
 4. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης
 5. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2024-2028
 6. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας
 7. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2024-2028
 8. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 9. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2024-2028
 10. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Δυτικής Μακεδονίας
 11. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2024-2028
 12. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Στερεάς Ελλάδας
 13. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Πελοποννήσου για την περίοδο 2024-2028
 14. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Πελοποννήσου
 15. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2024-2028
 16. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας
 17. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Ηπείρου για την περίοδο 2024-2028
 18. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Ηπείρου
 19. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2024-2028
 20. Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Δυτικής Ελλάδας
 21. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Κρήτης για την περίοδο 2024-2028

 

Print Friendly, PDF & Email