Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) -7η Αναθεώρηση Κώδικα ΕΣΦΑ

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, με τα υπ’ αριθμ 136484/14.06.2021 και 136721/28.06.2021 έγγραφά του.

 1. Κωδικοποιημένο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εντοπισμένες τις αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ(στα αγγλικά), και
 2. Κωδικοποιημένο σχέδιο του Εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ με εντοπισμένες τις αλλαγές σε σχέση με το ισχύον Εγχειρίδιο Δημοπρασιών ΥΦΑ(στα αγγλικά).
  .

Η πρόταση του Διαχειριστή περιλαμβάνει αλλαγές που αφορούν σε τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει:

 • την εμπορία αερίου και την εξισορρόπηση φορτίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ενόψει της διαμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Αρχή,
 • την πρόσβαση τρίτων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και πιο συγκεκριμένα:
 • την εισαγωγή νέου προϊόντος στην ετήσια Δημοπρασία ΥΦΑ,
 • την εισαγωγή πρόσθετου κύκλου επαναδηλώσεων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ,
 • τη μετατόπιση κατά δύο (2) μήνες νωρίτερα της προθεσμίας υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ στη ΡΑΕ, αρχής γενομένης από τον Ετήσιο Προγραμματισμό που θα πραγματοποιηθεί το 2022, καθώς και πρόταση μεταβατικής διάταξης για την εφαρμογή των ανωτέρω,
 • διορθώσεις σφαλμάτων και αποσαφήνιση ρυθμίσεων, όπως προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου πλαισίου ετήσιου προγραμματισμού για το Έτος 2021,
 • την τροποποίηση άλλων διατάξεων για την πρόσβαση τρίτων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, και
 • την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σε διακοπτόμενη βάση.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η πρόταση του Διαχειριστή για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και η εισήγησή του σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ. Η Αρχή ζήτησε από τον Διαχειριστή την υποβολή δύο εισηγήσεων σχετικά με τις παραμέτρους ΥΦΑ, μία με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο και μία εναλλακτική σε περίπτωση διάθεσης του νέου προϊόντος στις δημοπρασίες ΥΦΑ.

Τα εν λόγω κείμενα θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, αμέσως μόλις υποβληθούν από το Διαχειριστή, προκειμένου η αγορά να ενημερωθεί πλήρως και να διαμορφώσει τις απόψεις της.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email