2η Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία του Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων των Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Share This Post

Σε συνέχεια της από 04.08.2022 Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την «Τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» και της από 04.08.2022 Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ «σχετικά με το Πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» και κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους (https://www.rae.gr/diavoulefseis/55557/, https://www.rae.gr/diavoulefseis/55559/), η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη τη διεξαγωγή νέας δημόσιας διαβούλευσης με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου που θα προσδιορίζει τη μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας του ΕΣΦΑ, κατά τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1434/2020 Απόφασης ΡΑΕ.

Σχετικώς, τίθεται σε Διαβούλευση η επικαιροποιημένη πρόταση Κανονισμού Τιμολόγησης που υπέβαλε ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ.

Περαιτέρω, τίθεται σε Διαβούλευση το αναθεωρημένο σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης, που επεξεργάστηκε παράλληλα η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια στις από 04.08.2022 Διαβουλεύσεις.

Οι σημαντικότερες προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

Α) τροποποίηση του άρθρου 4 αναφορικά με τις Γενικές Αρχές της Μεθοδολογίας Καθορισμού Τιμολογίων.

Β) τροποποίηση του πλαισίου που αφορά αναφορικά με στον μηχανισμό κινήτρου στις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή (βλ. το άρθρο 11 του κείμενο του Κανονισμού της 1ης ΔΔ σε σύγκριση με το άρθρο 12 του νέου προτεινόμενου κειμένου του Κανονισμού).

Γ) προσθήκη διατάξεων σχετικά με τις αρχές και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την τιμολόγηση των παρεχόμενων από τον Διαχειριστή υπηρεσιών, πέραν αυτών της Μεταφοράς και Εγκατάστασης ΥΦΑ (διάκριση των υπηρεσιών σε δραστηριότητες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Βοηθητικών Υπηρεσιών ΥΦΑ και Υπηρεσίες Μη Μεταφοράς) – Άρθρο 26 στο νέο κείμενο του Κανονισμού.

Δ) εισαγωγή άρθρου σχετικά με την παροχή κινήτρων σε έργα που εμπεριέχουν καινοτομία – Άρθρο 18 στο νέο κείμενο του Κανονισμού.

Ε) δυνατότητα χρήσης εσόδων από δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας (auction premium) για επενδύσεις που στοχεύουν στη διαχείριση της συμφόρησης, μέσω διακριτής παραμέτρου στο Απαιτούμενο Έσοδο από Υπηρεσίες Μεταφοράς  – Άρθρο 22 στο νέο κείμενο του Κανονισμού.

Επιπρόσθετα, αναμένεται πρόταση του Διαχειριστή σχετικά με τον τρόπο τιμολόγησης των εξόδων στα Σημεία Διασύνδεσης, ως προς τη δυνατότητα επιμερισμού του κόστους της Υπηρεσίας Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη Διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  gasconsultation@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου Κανονισμού.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

  1. Πρόταση ΔΕΣΦΑ
  2. Πρόταση ΡΑΕ

 

Print Friendly, PDF & Email